Feestelijke bezegeling en start nieuwe FEDERATIE in Vaals

- Feestelijke bezegeling en start nieuwe FEDERATIE in Vaals tussen KONINKLIJK MANNENKOOR CECILIA 1837 VAALS (KMK) en CCK’74 ESCH-LEMIERS (CCK) -

Op maandag 29 april j.l. vond in het repetitielokaal in Vaals (zaal Suisse) de eerste officiële repetitie plaats van het nieuw gevormde Federatiekoor onder leiding van dirigent Emmanuël Pleijers. Vanaf 20.00 uur werden in de zaal van verenigingslokaal Suisse de nieuwe zitplaatsen verdeeld en was er een korte kennismakingsrepetitie.

De genodigden van kerkelijke en wereldlijke zijde, te weten burgemeester Reg van Loo en wethouder Paul de Graauw alsook het kerkbestuur, met aan het hoofd pastoor Broekhoven, verder beschermheer Alex Schmetz, en de heer Ton Ooms als vertegenwoordiger van de sympathisantenvereniging ‘Les Amis de Cecile’ werden om 21.00 uur welkom geheten. Voorzitter John Schwanen van KMK Cecilia roemde de samenwerking met de collega’s uit Lemiers. Alles verliep in goede harmonie en wederzijds respect. Met name de betekenis van een Federatie van 2 verenigingen werd door hem nogmaals uiteen gezet. Hij ziet deze federatie als voorbeeld voor de regio. Na het tekenen van de overeenkomst door beide voorzitters, nam de voorzitter van CCK, mevrouw Hofman-Ruijters het woord. Ook zij prees de samenwerking van de laatste maanden, waardoor de federatie mogelijk werd. Vervolgens nam wethouder Paul de Graauw het woord. Hij feliciteerde beide verenigingen, met name vanwege het feit dat zij ondanks alle gevoeligheden en problematiek toch hun doel bereikt hebben. Hij dankte namens de gemeente voor hetgeen het koor voor de gemeenschap betekent. Vervolgens nam pastoor Broekhoven het woord. Hij dankte met name voor  de Missen en uitvoeringen in “de beste concertzaal van Vaals”. Ook had hij reeds opgemerkt dat het nieuwe Requiemkoor er geweldig op is vooruit gegaan. Tenslotte nam de heer Ton Ooms, namens de sympatisantengroep Les Amis het woord en trok de vergelijking met 1974, toen het Camilluskoor Esch en Caecilia Lemiers ook met succes een federatie vormden. Hij beloofde te blijven ijveren om de financiële ondersteuning via Les Amis te garanderen. Het slotwoord was voor dirigent Emmanuël Pleijers, die zei apetrots te zijn op dit koor. De samenwerking klinkt al goed. Hij noemt het een top koor op het gebied van de Duitse romantiek, met zijn sonore klank. Het koor heeft ook steeds grote zangers en solisten voortgebracht. Als welkomstgeschenk hadden de mannen van Lemiers archief C D’s meegebracht van het koor uit 1999. Voor de zangers van Lemiers was er een kroniek van KMK Cecilia en een balpen met inscriptie. Onder een staand applaus sloot voorzitter John Schwanen de bijeenkomst af nadat eerst het Viva Cecilia uit volle borst zorgde voor een slot apotheose. Vervolgens werd  onder het genot van een hapje en een ? drankje nog lang nagepraat en vooral gezongen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

TOTSTANDKOMING FEDERATIE

 In de periode 2018 tot mei 2019 zijn er vele vergaderingen geweest van besturen en commissies van KMK Cecilia 1837 Vaals en CCK’74 Esch-Lemiers over het hoofdthema : samenwerken. Doel hiervan is de kwaliteit van de mannenkoorzang in de gemeente Vaals en de regio voor de toekomst zoveel als mogelijk te borgen. Terugloop van leden in beide koren noopt tot deze samenwerking. Het nieuw gevormde  koor  telt nu zo’n 75 actieve leden, waarbij de vier stemgroepen op peil zijn en garant staan voor prachtige uitvoeringen. De Algemene Ledenvergaderingen van beide koren hebben met deze samenwerking ingestemd, rekening houdend met de bestaande muzikale activiteiten en optredens in de eigen kern, te weten Vaals, Lemiers, de kerk en de gemeente. Jaarlijks zullen de muzikale activiteiten van beide verenigingen KMK en CCK met elkaar worden afgestemd tot één Federatieprogramma.
Beide verenigingen blijven qua organisatie en financiën zelfstandig, met eigen bestuur en CCK krijgt een vertegenwoordiging in zowel het bestuur, alsook in de muziekcommissie en de commissie communicatie-P.R. van KMK.
De besturen van beide verenigingen zijn niet over één-nacht-ijs gegaan. Alvorens dit besluit definitief werd genomen, mochten de koren al meer dan een jaar samenwerken bij diverse repetities en uitvoeringen. Beide verenigingen kijken vol tevredenheid terug op deze muzikale en vriendschappelijke “proefperiode”, welke nu resulteert in een federatie van beide mannenkoren. Vol vertrouwen kijken de besturen van Lemiers en Vaals naar de toekomst. Door het vormen van deze federatie wordt een vaste basis gevonden voor het behoud van beide koren en het weer gedurende decennia lang handhaven en uitvoeren van kwalitatief verantwoorde mannenkoormuziek in de gemeente Vaals en de regio.

REQUIEMKOOR

De vormgeving van het nieuwe Requiemkoor zal aangepast worden. Uit leden van beide koren zal een Requiemkoor gevormd worden, dat , - zoals voorheen door CCK geschiedde, -  uitvaartdiensten op verzoek gaat opluisteren. De mogelijkheid om het gehele Federatiekoor voor deze diensten in te huren blijft eveneens mogelijk.

SAMENVATTING

  • CCK en KMK blijven zelfstandige verenigingen
  • Gezamenlijke repetitie is op maandag in Vaals o.l.v. de dirigent van KMK.
  • Alle uitvoeringen en repetities door één koor : KMK samen met CCK.
  • Drie uitvoeringen per jaar in Lemiers : CCK samen met KMK
  • Vertegenwoordiging van CCK in KMK bestuur en twee commissies.
  • Nieuwe vormgeving van het bestaande Requiemkoor.

STUKJE GESCHIEDENIS VAN BEIDE KOREN

In 1974 gingen Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, - in 1904 opgericht in Lemiers,- en Mannenkoor St.Camillus-Esch, - opgericht in 1936, - een federatie aan onder de naam Caecilia-Camilluskoor ’74. In 1992 werd gefuseerd, en  Mannenkoor CCK ’74 Esch-Lemiers was geboren. Dienstbaarheid aan Kerk en Gemeenschap stonden hoog in het vaandel.  Familieleden, zowel als inactieve leden en weduwen zijn nog steeds nauw betrokken bij alle koorgebeurtenissen. Ook de donateurs worden gekoesterd. Het koor heeft vele muzikale hoogtepunten gekend, soms ook samen met andere koren, waaronder het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals. Ook mooie concertreizen, samen met de hele CCK “familie” mogen genoemd worden. Om optimaal te kunnen blijven functioneren zoekt het koor opnieuw samenwerking in federatief verband, dit maal met KMK Cecilia 1837 Vaals.  l’Histoire se repète.
CCK  ziet, vooral door de nieuwe samenwerking de toekomst weer met optimisme en vertrouwen tegemoet.

KMK Cecilia 1837 Vaals is het oudste mannenkoor van Limburg en het op één na oudste van Nederland. Het koor is tot over de landsgrenzen bekend voor zijn warme en sonore klankkleur. De vele l.p.’s , C.D. ’s en ook YouTube getuigen hiervan. Het koor heeft vele buitenlandse concertreizen gemaakt, o.a. naar België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, en Tsjechië. Daarnaast heeft het koor medewerking verleend aan diverse radio-, en T.V. uitzendingen, w.o. het filmportret van de wereldster John Bröcheler, het beroemdste lid van KMK. Behalve John Bröcheler, zijn er heel wat  internationale solisten uit het koor voortgekomen. De artistieke leiding was door de jaren heen steeds in handen van top dirigenten, zoals Leo Ketelaars, Mathieu Prange etc. Ook de huidige dirigent, Emmanuël Pleijers heeft het koor tot grote hoogte gestuwd. Enkele belangrijke uitvoeringen van de laatste jaren waren o.a. het Mercadante/Donizetti concert, het concert op het St.Pietersplein voor Z.H. de Paus, Clermoretti met in de hoofdrollen John Bröcheler en Jo Kern, het Opera en Belcanto concert in de Schouwburg in Sittard, de Schubert Mis in de Peterskirche in het centrum van Wenen, gevolgd door een concert in het Haus der Musik, het ”Requiem voor Auschwitz”, samen met de Heerlense Oratorium Vereniging in de stadschouwburg Parkstad. En afgelopen jaar de Mis bij het 50 jarig Priesterfeest van pastoor Broekhoven en 125 jaar St.Pauluskerk. En niet te vergeten de jaarlijkse Kerstconcerten in Vaals en Maastricht.
Het koor rekruteert zijn leden niet alleen in Vaals, maar ook in Duitsland en België, evenals in het Heuvelland en Parkstad.

Het koor mag zich tenslotte gelukkig prijzen met een grote groep sympathisanten/sponsoren, opgericht in 1992, genaamd “Les Amis de Cecile”. Zonder deze vriendenclub zou het koor zijn hoge ambities niet kunnen waarmaken.

Voor meer foto's, bezoek onze Facebook-pagina