176e ledenvergadering

Maandagavond 20 januari werd de 176e Ledenvergadering van het Koninklijk Mannenkoor in het verenigingslokaal 'Suisse' gehouden. De opkomst was positief en tevredenstellend te noemen. Maar liefst 85% van de leden gaven 'acte de presence'. Na de gebruikelijke begroeting door voorzitter John Schwanen werd het openingslied gezongen met aansluitend een minuut stilte voor de in het afgelopen jaar overleden leden, met name het koorlid Egon Peeters en de repetitor/dirigent Paul Bindels.

Ledenvergadering 2014Als volgend agendapunt werd het verslag van het afgelopen verenigingsjaar verhaalt door de secretaris Jo Leenders die puntsgewijs kort stil bleef staan bij de diverse uitvoeringen en optreden. Aansluitend het woord aan de kascontrolecommissie in naam van Dick Quint die samen met Wiel Rademakers deze taak op zich namen en na terdege controle uiteindelijk konden vaststellen dat de verenigingskas naar behoren werd beheert en accuraat bijgehouden. Hiervoor werd aan de penningmeester decharge verleent. Aansluitend was het woord aan de penningmeester zelf die een verslag deed met behulp van een powerpoint presentatie over de financiële inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar. Samenvattend onder de streep was er een financieel plus te vermelden. Doch met het oog op de toekomst, dus beginnend met het nieuwe verenigingsjaar wilde de penningmeester kwijt dat men zich niet rijk diende te rekenen en dat hij behoorlijk de vinger aan de pols wilde leggen voor wat uitgaven betrof. Dit met het oog op te voorziene uitgaven en plannen voor de toekomst.

Voor het volgende agendapunt toonde de voorzitter een jaaroverzicht van het 'repetitiebezoek- en deelname aan uitvoeringen'. Aanwezigheid bij reguliere repetities was tevredenstellend (88%). Deelname aan uitvoeringen liet iets te wensen over. Oorzaak hiervoor werd gezocht in bijvoorbeeld plotselinge oproepen voor begrafenismissen en o.a. processies waar niet iedereen bij aanwezig kan zijn door verhindering of fysieke gesteldheid. Het ledenaantal (momenteel 70 personen) wist men in 2013 te handhaven door de komst van 4 nieuwe zangersvrienden.
Onder agendapunt 'Mededelingen door de voorzitter' ontvouwde John Schwanen de diverse plannen van het bestuur voor 2014 en bestuursvisie tot 2017, zoals bijvoorbeeld naast de reguliere uitvoeringen een grootse concertuitvoering met orkestbegeleiding, een concertreis en geplande uitvoeringen van de in repetitie zijnde Gounod-mis etc.
Aansluitend nam Cecilia's dirigent Emmanuël Pleijers het woord. In zijn toespraak dankte hij bestuur en leden voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en toonde zich zeer tevreden over de behaalde muzikale kwaliteit van het koor. Even tipte hij enkele punten aan die nog voor verbetering vatbaar waren en waar nog aan gewerkt diende te worden. Ook zijn plannen in samenspraak met de Muziekcommissie kwamen ter sprake en vulden de reeds gedane mededelingen betreffende het muzikale gedeelte van de voorzitter aan.
Secretaris Jo Leenders kreeg het woord om de aanwezige leden in kennis te stellen van de geplande structurele aanpak en werkwijze in de diverse commissies van de vereniging zoals 'Commissie PR en Reclame', 'Commissie intern ledenverband en samenhang', 'Muziekcommissie' en de bestaande commissie 'Les Amis de Cecile'. Ook de taken van het bestuur, dirigent, beschermheer kregen nog eens verduidelijking en aandacht.
Het volgend agendapunt was 'Verkiezing nieuwe Bestuurlseden'. Aftredend en niet meer herkiesbaar was koor- en bestuurslid Math. Mols. Math. Mols die de voorgaande 6 jaren secretaris was van de vereniging werd door de voorzitter bedankt voor zijn vele werk, accuratesse, uitgebreide verslaglegging en fijne samenwerking in het bestuur. Deze dankwoorden gingen vergezeld van een attentie in de vorm van een doosje wijn.
Aftredend en weer herkiesbaar was bestuurslid Jo Ernes. Als kandidaat bestuurslid stelde Jacques Beckers zich beschikbaar. Na stemming bleken beide heren een overgrote meerderheid van positieve stemmen achter zich te weten en werden dan ook in het bestuur opgenomen.
Voor het agendapunt Verkiezing voorzitter was het woord aan de vice-voorzitter Jo Ernes die een uitgebreid dankwoord deed aan het adres van aftredend (en herkiesbare) voorzitter John Schwanen. Hij bedankte hem voor zijn tomeloze inzet, hart voor de vereniging, positief denkend en vriendelijke omgang met eenieder. Het advies van de vice-voorzitter: Breng uw stem wederom uit op John Schwanen. En zo geschiedde, John mocht de vraag na schriftelijke stemming beantwoorden of hij met de behaalde 100% van de stemmen het voorzitterschap weer wilde aanvaarden. Zijn antwoord was 'Ja ik wil'.
De rondvraag was sober en kort, zoals een opmerking met betrekking tot de aanwezigheid bij uitvoeringen, de achteruitgang van kennis bij jongere leden van z.g. 'theke-liedjes' en 'einlage' en enkele andere opmerkingen. De voorzitter beloofde dat dit aandachtspunten in de komende bestuursvergadering gingen vormen.
Na een dankwoord door de voorzitter en felicitaties van leden voor de gekozen en herkozen leden ging eenieder wel, of nog niet huiswaarts.
JE